< Terug naar home

Privacyverklaring

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Lotte Bos.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken
Lotte Bos verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer
Bedrijfsnaam
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Lotte Bos verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen, op basis van grondslag 1 (toestemming) en 2 (overeenkomst) :
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen en/of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Lotte Bos verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

3. Geautomatiseerde besluitvorming
Lotte Bos neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Lotte Bos bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens in ons boekhoud- en CRMsysteem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

5. Delen van persoonsgegevens met derden
Lotte Bos deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Lotte Bos blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met onderstaande partijen worden gegevens gedeeld:
Boekhouder – verwerkingsovereenkomst
Boekhoudprogramma – verwerkingsovereenkomst
Bank – https://www.abnamro.nl/nl/prive/abnamro/privacy/index.html
Belastingdienst – https://belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/niet_in_enig_menu/prive/privacy
Webhost – verwerkingsovereenkomst
Whatsapp – https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1
Gmail – https://policies.google.com/privacy/update?hl=nl
Google drive – https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Lotte Bos gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lotte Bos en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@lottebosva.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Lotte Bos neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@lottebosva.nl.
Bij klachten kunt u ook altijd contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens:
www.lottebosva.nl
Westzanerdijk 133
1507 AD Zaandam
Lotte Bos-Spitteler is de Functionaris Gegevensbescherming, zij is te bereiken via info@lottebosva.nl en/of + 31 (0) 6 14 54 87 37